Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe IQ Medical Ventures B.V. en haar dochterondernemingen omgaan met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van IQ Medical Ventures B.V.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat IQ Medical Ventures B.V. om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een vertrouwelijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan nodig worden bewaard dan het doel waarvoor u deze hebt achter gelaten. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Recht op inzage en vergetelheid

In de privacywetgeving (AVG) is opgenomen dat mensen bij een organisatie kunnen opvragen welke persoonsgegevens de organisatie van hen verwerkt en bewaart. Dit betekent dat u bij ons een verzoek in kan dienen om uw verstrekte persoonsgegevens in zien of een verzoek tot verwijdering kan doen.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van uw privacy op deze site, dan kunt u contact opnemen met IQ Medical Ventures B.V. via info@iq-medicalventures.com.